REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Łzy szczęścia nie tylko od święta”

POBIERZ REGULAMIN W WERSJI PDF

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęciom niżej wskazanym nadaje się następujące znaczenie:

 1. Organizator - Fundacja ArtGroup z siedzibą w Rydułtowach (kod pocztowy: 44-280), ul. Radoszowska 26a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000658180.

 2. Konkurs – konkurs pod nazwą „Łzy szczęścia nie tylko od święta”, organizowany przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która w sposób prawidłowy zgłosiła swój udział w konkursie.

 4. Laureat Konkursu – osoba fizyczna wyłoniona jako zwycięzca zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Facebook na stronie „Łzy szczęścia” w okresie wskazanym w treści § 3 Regulaminu.

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony: „Łzy szczęścia.PL” prowadzonej w serwisie Facebook.

 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu.

 4. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzebę budowania relacji z dziećmi poprzez wspólne spędzanie czasu, zwłaszcza w kontekście negatywnego wpływu pandemii na stan psychiki dzieci.

§ 3

Czas trwania Konkursu oraz termin ogłoszenia wyników

 1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 17 grudnia 2021 roku do dnia 28 lutego 2022 roku.

 2. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi w ciągu 2 tygodni od zakończenia Konkursu, tj. do dnia 14 marca 2022 roku i zostanie ogłoszone za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger w prywatnej wiadomości, skierowanej do Laureatów, a ponadto w poście opublikowanym na stronie Łzy szczęścia.pl, na której przeprowadzono Konkurs.§ 4

Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny.

 2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz spełnia jedno z poniższych wymagań:

  1. jest uczniem szkoły podstawowej – w odniesieniu do zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu,

  2. jest rodzicem ucznia szkoły podstawowej oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych – w odniesieniu do zadania, o którym mowa w § 5 ust. 2.

 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy Organizatora ani też członkowie organów zarządzających Organizatora, członkowie Jury Konkursowego, a także pracownicy i współpracownicy podmiotów od Organizatora zależnych lub powiązanych z nim kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się za pośrednictwem strony fb.com/LzyszczesciaPL prowadzonej w serwisie Facebook: LzyszczesciaPL w terminie wskazanym w treści § 3 ust. 1 Regulaminu poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

  1. rejestracja w serwisie Facebook, z wyjątkiem osób poniżej 13. roku życia, w przypadku których wymóg ten dotyczy ich rodzica lub opiekuna prawnego,

  2. zalogowanie się na posiadane w serwisie Facebook konto, z zastrzeżeniem osób poniżej 13. roku życia, które przy dokonaniu zgłoszenia są reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego,

  3. otwarcie strony LzyszczesciaPL w serwisie Facebook,

  4. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 Regulaminu,

  5. utrwalenie zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, w postaci zdjęcia,

  6. skomentowanie posta, który wskazany jest jako właściwy do zgłaszania prac w ramach konkursu „Łzy szczęścia nie tylko od święta”, poprzez zamieszczenie w komentarzu:

   • zdjęcia zadania konkursowego, o którym mowa o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu,

   • opisu zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu,

  7. zaznajomienie się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowanie jego treści,

  8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  9. potwierdzenie zgłoszenia udziału w Konkursie za pomocą skutecznego zamieszczenia komentarza.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Konkursie w przypadku, gdy:

  1. zgłoszenie zawiera informacje niezgodne z prawdą lub jest niezrozumiałe,

  2. zgłoszenie zostało nadesłane po terminie określonym w § 3 ust. 1 Regulaminu,

  3. zgłoszenie narusza przepisy obowiązującego prawa lub zasady regulaminu serwisu Facebook,

  4. zgłoszenie nie odpowiada pozostałym wymaganiom niniejszego Regulaminu.§ 5

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe wykonywane przez uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a) Regulaminu, polega na przedstawieniu wymarzonego dnia spędzonego z rodzicem lub rodzicami w jednej spośród wybranych form: rysunku, grafiki, malarstwa, rzeźby.

 2. Zadanie konkursowe wykonywane przez uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu, polega na opisaniu chwili spędzonej z dzieckiem lub dziećmi, która przysporzyła mu najwięcej łez szczęścia.

 3. Zadania konkursowe, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą zostać zamieszczone w komentarzu do wskazanego posta za pośrednictwem strony w serwisie Facebook.

 4. Opis historii, o której mowa w ust. 2, musi być przesłany w języku polskim i nie może liczyć więcej niż 300 znaków (ze spacjami).

 5. Zabronione jest przesyłanie zadań konkursowych w sposób mogący naruszać prawa osób trzecich, mogących zawierać treści o charakterze bezprawnym, naruszającym w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, a w szczególności: wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającym treści pornograficzne, pochwalającym faszyzm, nazizm, komunizm, propagujący przemoc, obrażający uczucia religijne, naruszający prawa innych osób, rozpowszechniający wizerunek osób bez stosownej zgody.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia, o których mowa w ust. 5.§ 6

Prawa autorskie oraz wykorzystanie wizerunku Laureata Konkursu

 1. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Organizator (jako podmiot fundujący nagrody), z chwilą wydania nagrody nabywa własność oraz wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie utworów, w tym historii, rysunków, zdjęć powstałych w wyniku realizacji zadań konkursowych i ich zgłoszenia do Konkursu.

 2. Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów stworzonych przez siebie w związku z udziałem w Konkursie oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora oraz jego następców prawnych.

 3. Celem otrzymania nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w przedmiocie:

  1. przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do stworzonych przez siebie w związku z udziałem w Konkursie utworów na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku komputerowym, dyskietce, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, na CD, a także techniką kserograficzną, techniką światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego;

  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie)

  • obrót oryginałem i egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy lub oryginału;

  • publiczne wykonanie lub publiczne odtwarzanie w dowolnej formie;

  • publiczne wystawianie i wyświetlanie;

  • nadawanie za pośrednictwem satelity oraz drogą naziemną, w tym przewodowo i bezprzewodowo;

  • rejestracja jako znak towarowy lub wzór przemysłowy;

  1. przeniesienia na Organizatora prawa do korzystania z opracowań utworów stworzonych przez siebie w związku z udziałem w Konkursie i rozporządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych w lit. a) powyżej;

  2. upoważnienia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązania do niewykonywania w stosunku do Organizatora i jego następców prawnych autorskich praw osobistych do utworów stworzonych przez siebie w związku z udziałem w Konkursie;

  3. zgody na wykorzystanie jego wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w  materiałach Organizatora publikowanych i rozpowszechnianych w środkach masowego przekazu, a w szczególności w prasie, Internecie, telewizji oraz mediach społecznościowych, a także rozpowszechnianych w każdy inny sposób, w tym w szczególności poprzez publiczne wystawianie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie drukiem lub cyfrowo.

 1. Uznaje się, że wynagrodzenie Laureata za opisane w niniejszym paragrafie przeniesienie własności oraz wszelkich praw autorskich do utworów stworzonych w związku z udziałem w Konkursie, na wszystkich wymienionych w Regulaminie polach eksploatacji, a także złożenie oświadczenia dotyczącego autorskich praw osobistych oraz wykorzystania wizerunku, zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania utworów stworzonych przez Laureatów w związku z udziałem Konkursie, w ramach nabytych autorskich praw majątkowych do tych utworów, zarówno ze wskazaniem autorstwa tych utworów, jak i anonimowo.

 3. Na mocy niniejszego Regulaminu każdy Uczestnik Konkursu z momentem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, w zakresie określonym w ust. 3, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z utworów zgłoszonych jako zadanie konkursowe.§7

Jury Konkursowe

 1. W skład Jury Konkursowego wchodzą:

  1. Magdalena Śliperacka,

  2. Barbara Wieczorek,

  3. Wojciech Wojnowski.

 2. Przewodniczącym Jury Konkursowego jest Magdalena Śliperacka.

 3. Decyzje Jury Konkursowego podejmowane są kolegialnie w drodze głosowania większością głosów.

 4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Jury Konkursowego.§ 8

Sposób wyłonienia Laureatów Konkursu

 1. Laureaci Konkursu wyłaniani są w drodze głosowania Jury Konkursowego.

 2. Jury Konkursowe wybiera:

 1. w przypadku zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu - jednego Laureata nagrody głównej oraz 13 Laureatów nagród pocieszenia ze wskazaniem kolejności na liście Laureatów Konkursu (miejsca od 1 do 14).

 2. w przypadku zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu - jednego Laureata nagrody;

 1. Przy wyborze Laureatów Jury Konkursowe kieruje się następującymi kryteriami:

  1. zgodność zadania konkursowego z tematem Konkursu,

  2. oryginalność zgłaszanych zadań konkursowych,

  3. wzbudzanie emocji u odbiorcy pracy konkursowej,

  4. ciekawość przedstawionej pracy konkursowej.

 2. O zwycięstwie Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger w prywatnej wiadomości, skierowanej do użytkownika profilu, z którego zamieszczono zadanie konkursowe, a ponadto w poście opublikowanym na stronie LzyszczesciaPL, na której przeprowadzono Konkurs.

 3. W terminie 14 dni od momentu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, Laureat Konkursu zobowiązany jest dokonać potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody. W przypadku niezachowania przez Laureata terminu, o którym mowa powyżej, Organizator podejmie ponowną, jednokrotną próbę kontaktu z Laureatem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger.

 4. O przyznaniu nagrody, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. a), w terminie 14 dni od momentu jej przyjęcia przez Laureata powiadomione zostaną szkoła oraz dom dziecka, które zostały wskazane przez Laureata rzeczonej nagrody jako miejsca realizacji koncertu.

 5. W terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6, szkoła oraz dom dziecka zobowiązane są dokonać potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa powyżej, Organizator podejmie ponowną jednokrotną próbę kontaktu na numer telefonu wskazany na stronie internetowej danego podmiotu.§ 9

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie:

  1. przewidzianymi dla Laureatów zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, są:

   • 1 nagroda główna w postaci smartfona OPPO Reno5 5G 8/128GB Starry Black, o wartości 2000 zł,

   • 3 nagrody pocieszenia, przyznawane za zajęcie miejsc od 2 do 4, w postaci słuchawek bezprzewodowych K-Buds o wartości 280 zł każda,

   • 15 nagród pocieszenia, przyznawanych za zajęcie miejsca od 5 do 19, w postaci gier planszowych firmy Alexander o wartości nie przekraczającej 65 zł każda.

  2. przewidzianymi za zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, jest realizacja dwóch charytatywnych koncertów przez zespół Łzy, z których jeden zostanie zorganizowany w szkole podstawowej, a drugi w domu dziecka, wskazanych przez Laureata przedmiotowej nagrody, przy czym muszą być one zlokalizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 lit. a) wydaje Organizator lub upoważnione przez niego osoby.

 3. Laureat Konkursu przy odbiorze nagród zobowiązany jest podpisać stosowny protokół odbioru, z zastrzeżeniem osób poniżej 13. roku życia, które będą reprezentowane przy tej czynności przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 4. Organizator zastrzega sobie, iż z uwagi na dostępność nagród na rynku, ich ewentualne parametry mogą się różnić, jednakże będą stanowiły nagrody równoważne, a ich wartość pozostanie bez zmian.

 5. Laureat Konkursu otrzymuje nagrodę po złożeniu Organizatorowi oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, kwitując jednocześnie odbiór nagrody.

 6. Nagrody, o których mowa w ust. 1 lit. a), będą wręczane Laureatom Konkursu bądź to osobiście w siedzibie Organizatora, bądź też drogą kurierską, począwszy od dnia 15.03.2022 r., nie później jednak niż do dnia 30.04.2022 r.

 7. Szczegółowy sposób realizacji nagrody, o której mowa w ust. 1 lit. b), pozostaje poza zakresem niniejszego Regulaminu i będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy zespołem Łzy a przedstawicielem placówki, w której ma odbyć się koncert, z zastrzeżeniem, że koncerty odbędą się nie później niż do dnia 31.12.2022 r. w miejscu zlokalizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. W przypadku niezachowania przez Laureata terminu do potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody i braku możliwości uzyskania przez Organizatora takiego potwierdzenia w trybie określonym w § 8 ust. 5 zd. 2 Regulaminu lub odmowy przyjęcia nagrody przez Laureata, bądź też odmowy złożenia przez Laureata oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu:

  1. w przypadku, gdy dotyczy to nagrody wskazanej w ust. 1 lit. a), nagroda ta przypada pierwszemu w kolejności Laureatowi zgodnie z listą Laureatów, o której mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu,

  2. w przypadku, gdy dotyczy to nagrody wskazanej w ust. 1 lit. b), nagroda ta przypada pierwszemu w kolejności Laureatowi.

 9. W przypadku niezachowania przez szkołę lub dom dziecka terminu do potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody i braku możliwości uzyskania przez Organizatora takiego potwierdzenia w trybie określonym w § 8 ust. 7 zd. 2 Regulaminu lub odmowy przyjęcia nagrody przez szkołę lub dom dziecka, nagroda ta przypada innej wskazanej przez Laureata odpowiednio szkole lub domowi dziecka.

 10. W sytuacji określonej w ust. 9 w zakresie sposobu powiadomienia i potwierdzenia gotowości przyjęcia nagrody stosuje się postanowienia § 8 ust. 6-7 oraz § 9 ust. 9 Regulaminu, z tym że termin na powiadomienie liczy się od momentu wskazania innej szkoły lub domu dziecka§ 10

Reklamacje

  1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty 28.02.2022 r., tj. do dnia 14.03.2022 r.

  2. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika Konkursu, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz opis przyczyny reklamacji i treść żądania.

  3. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony za pomocą listu poleconego lub za pomocą adresu e-mail w terminie 7 dni od momentu otrzymania jej przez Organizatora.§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w okresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.§ 12

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy serwisu Facebook.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony serwisu Facebook.

 3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administrowany przez serwis Facebook, jak również nie jest z nim związany.

>

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go w całości oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie uczestnik Konkursu oświadcza, że w związku z organizowanym Konkursem zwalania serwis Facebook z odpowiedzialności w pełnym zakresie.

 2. Wszelkie materiały informacyjne udostępnione na stronie prowadzonej przez Organizatora w serwisie Facebook mają charakter wyłącznie organizacyjny. Zasady przeprowadzania Konkursu w całości określa niniejszy Regulamin.

 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 4. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Uczestnikiem Konkursu a Organizatorem, Organizator wyraża gotowość do polubownego załatwienie sporu, w szczególności poprzez gotowość do podjęcia rozmów z Uczestnikiem Konkursu lub jego przedstawicielem w terminie 14 dni o momentu ujawnienia sporu.

 5. Treść ust. 4 nie narusza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń przez sądem powszechnym.

 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: lzyszczescia.com.pl/regulamin